تمام مطالب

اداره کل امور فرهنگی برگزار می کند

مسابقه شنای 50 متر آزاد

جهت شرکت در مسابقه شنای ۵۰ متر آزاد، تا پنجشنبه ۱5 آذر ماه به مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن مراجعه کنید.