برنامه امتحانات میانی و پایانی میانسال اول

* برنامه امتحانات ميانی نيمسال اول 98 - 97 مرکز تخصصی قرآن و حديث

ردیف             کلاس       ماده امتحانی    استاد
   تاریخ امتحان  ساعت امتحان
  1          فیض کاشانی          علوم قرآن1 خانم حسینی کاشانی  شنبه 97/9/10      9-10 
   2         محقق اردبیلی    مبانی نقد و ترجمه2   آقای سازندگی  شنبه 97/9/10     11-12
  3     جابربن عبدالله انصاری       تفسیر ترتیبی5   آقای حائری پور  شنبه 97/9/10      9-10
  4           عبدالله شبر         اصول فقه1     خانم رحمتی دوشنبه 97/9/12      9-10
   5  مصطفی خمینی و ابوحمزه ثمالی        تفسیر ترتیبی7   خانم حسن زاده دوشنبه 97/9/12      9-10
   6           سید رضی    تفسیر موضوعی6   آقای سیددعوتی دوشنبه 97/9/12     11-12
  7          فیض کاشانی      اصول فقه1   خانم زاهدیان فرد سه شنبه 97/9/13     9-10
  8       علامه طباطبایی      مبانی و قواعد1     آقای نیازاده سه شنبه 97/9/13     9-10
  9        ابوالفتوح رازی         بلاغت1   آقای محرمی سه شنبه 97/9/13      9-10
 10      جابربن عبدالله انصاری      تفسیر موضوعی3    خانم سبحانی سه شنبه 97/9/13     11-12
 11           عبدالله شبر     مبانی نقد و ترجمه3    خانم انصاریان چهارشنبه97/9/14      9-10
  10           سید رضی        تفسیر ترتیبی7    خانم محقق نجفی چهارشنبه97/9/14      9-10
  11 عبد علی حویزی و ابوحمزه ثمالی     تفسیر موضوعی2     آقای احسانی شنبه97/9/17     11-12
  12           محقق اردبیلی       اصول فقه2       آقای مطهری یکشنبه 97/9/18      9-10
  13          فیض کاشانی     تفسیر موضوعی1      آقای نیازاده دوشنبه 97/9/19      9-10
  14        علامه طباطبایی       علوم قرآن3      آقای سیفی  دوشنبه 97/9/19      11-12 
  15  مصطفی خمینی و ابوحمزه ثمالی    تفسیر موضوعی9    آقای صادقی سه شنبه 97/9/20        9-10
 16 جابربن عبدالله انصاری و سیدرضی    تفسیر موضوعی5     آقای سخنور سه شنبه 97/9/20        9-10
17 علامه طباطبایی          بلاغت2 آقای فائزی نسب چهارشنبه 97/9/21      9-10

* توجه: همه امتحانات در ساعت دوم کلاس برگزار می شود، غيبت امتحانی به هيج عنوان موجه نمی شود، و از امتحانات پايانی 2 نمره کسر خواهد شد.

 

* برنامه امتحانات پایانی نیمسال اول 98 - 97 مرکز تخصصی مرکز تخصصی  

تاریخ امتحان/ رشته
تفسیر و علوم قرآن روان شناسی تربیتی تاریخ کلام  فقه و اصول
شنبه 97/10/15          
دوشنبه 97/10/17          
پنجشنبه 97/10/20          
یکشنبه 97/10/23          
سه شنبه 97/10/25          
پنجشنبه 97/10/27          
شنبه 97/10/29          
دوشنبه 97/11/1          
پنجشنبه 97/11/4          

* توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت ** صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت ** در محل امتحان الزامی است.